Головне меню

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки земельної ділянки для розміщення кар’єру АТ «ОГХК» по видобутку титанових руд на Юрській ділянці Межирічного родовища

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 170,0000 га, розташованої за межами населеного пункту на території  Хорошівського району Житомирської області для розміщення кар’єру АТ «ОГХК» по видобутку титанових руд на Юрській ділянці Межирічного родовища

 1. Інформація про замовника:

Хорошівська районна державна адміністрація.

 Юридична адреса: Героїв України, 6, смт. Хорошів, Житомирська область, 12100, код ЕДРПОУ 13577037, конт. тел. 04145-31240, 04145-32237 e-mail: admin_vv@ukr.net

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Детальний план території  (ДПТ) розробляється на земельну ділянку орієнтовною площею 170,0000 га, розташовану за межами населеного пункту Хорошівського району Житомирської області для розміщення кар’єру АТ «ОГХК» по видобутку титанових руд на Юрській ділянці Межирічного родовища на основі містобудівної документації відповідно до чинного законодавства з використанням проектних матеріалів та земельного кадастру.

Детальний план території для будівництва і експлуатації кар’єру з видобутку титанових руд на Юрській ділянці Межирічного родовища розроблений відповідно до Розпорядження голови Хорошівської районної державної адміністрації від 20.12.2018 р. № 408 та 24.04.2019 р. № 94 «Про розроблення детального плану території, розташованої за межами населеного пункту на території  Хорошівського району Житомирської області».

Під час проектування детального плану враховано наявну містобудівну документацію:

– схема планування Житомирської області, розроблена ДП УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО ім. Ю.М. Білоконя» , 2017 р., затверджена Житомирською обласною радою (Рішення п’ятнадцятої сесії VII скликання від 07.03.2018 р. №966).;

– схема районного планування Хорошівського (Володарсько-Волинського) району , розроблена ГП «УкрНииграждансельстрой», 1986 г. .

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Детальним планом території передбачається реалізація видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Вибір майданчика під будівництво кар’єру з видобутку титанових руд на Юрській ділянці Межирічного родовища проведено для визначення функціонального призначення з урахуванням розглянутих варіантів продовження розробки Межирічного родовища титанових руд і техніко-економічних міркувань з найбільш економічним використанням земель, а також соціально-економічного розвитку Хорошівського району Житомирської області.

При проектуванні дотримано умови п. 4.3. «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» (Наказ Міністерства охорони здоров’я України «173 від 19.06.1996).

Детальний план території для кар’єру з видобутку титанових руд на Юрській ділянці розроблений з урахуванням ефективного використання територій, функціонального зонування, транспортних потоків, створення нормальних умов для роботи підприємства.

Планувальна структура ДПТ визначилася затвердженими запасами корисної (ільменіту) та спільнозалягаючої (будівельного піску) копалин, технологією підприємства, транспортними зв’язками основних та допоміжних будівель і споруд, існуючим рельєфом місцевості, санітарними та протипожежними нормами. Архітектурно-планувальне рішення сформоване на підставі аналізу існуючої ситуації, враховуючи особливості території з точки зору санітарно-гігієнічних умов, інженерного забезпечення об’єктів будівництва та ін.

Повне найменування юридичної особи, яка планує здійснювати будівництво:

Філія «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» Акціонерного  Товариства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» код ЄДРПОУ 39391950

Інформація про суб’єкт господарювання:

Юридична адреса: 12110  смт. Іршанськ,  вул. Шевченка 1  Хорошівського району  Житомирської області.

Телефон:. + 38 (04145) 4-42-20

Земельна ділянка, що відводиться під кар’єр,  складе 170,0000 га., розташована на землях Хорошівського району та є у постійному користуванні ДП «Коростенське ЛМГ».

Територія проектування знаходиться в зоні Житомирського Полісся. Відносно природно-сільськогосподарського районування ділянка ДПТ знаходиться в межах Центральної Правобережної провінції (П2) зони Українського Полісся. В географічному відношенні територія розміщена на Поліській низовині в зоні мішаних лісів.

Юрська ділянка Межирічного родовища, на площу якої виконується дана стратегічна екологічна оцінка (СЕО), буде розроблятись по безтранспортній системі розробки з гідротранспортом корисної копалини на діючу фабрику первинного збагачення кар’єру № 9.

Корисною копалиною є розсипи ільменіту двох генетичних типів: алювіально-делювіальні піски різнозернисті, вторинні каоліни, які містять промислові концентрації ільменіту та кори вивітрювання кристалічних порід (елювій). Спільнозалягаюча корисна копалина – четвертинні піски алювіального походження.

До складу гірничо-збагачувального комплексу входять:

– кар’єр з видобутку титанових руд, що проектується;

– фабрика первинного збагачення рудних пісків у чорновий концентрат, на даний момент діюча;

– водовідстійники із системою оборотного водопостачання.

Фабрика первинного збагачення рудних пісків і водовідстійники існуючі та на даний момент діючі. Ці об’єкти входять у ДПТ розміщення кар’єрів №8 та 9 на Юрській ділянці Межирічного родовища, затвердженого Володарськ-Волинською РДА згідно Розпорядження від 14.07.2014 року № 195.

Інфраструктура існуюча та діюча поза межами території даного планування. Для обслуговування території задіяні об’єкти позамайданчикової та внутрішньомайданчикової інфраструктури – проїзди, під’їзди, силові і слабкострумні кабельні мережі, водоводи технічної води та пульпопроводи.

Перевезення робітників здійснюється автобусами, чорнових концентратів – автосамоскидами КрАЗ -65055. Доставка запасних частин, ПММ, матеріалів і обладнання – вантажними автомобілями. Основні обсяги вантажоперевезень на Іршанському ГЗК становлять чорновий і товарний концентрат, які випускаються з рудної сировини, що добувається на Юрській ділянці Межирічного родовища.

Вертикальне планування території виконано з ув’язкою системи водовідведення в замкнуту оборотну систему водоспоживання. Відведення поверхневих вод з проектованої території здійснюється нагірними канавами по периметру кар’єрної виїмки.

До початку виконання добувних робіт розкривні породи, представлені родючим шаром ґрунту h = 0,1 м з корінням, необхідно зняти з території для подальшого використання при відновленні (рекультивації) порушених земель. Прийнятою схемою розробки передбачено розміщення першочергових відвалів  розкривних порід  на борти кар’єру, а в подальшому у  вироблений кар’єрний простір.

 • Ймовірні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Детальний план даної території розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.

В процесі визначення важливих екологічних аспектів, пов’язаних з діяльністю функціональних підрозділів, розглядаються:

а) вплив на атмосферне повітря;

б) вплив на водне середовище;

в) користування надрами;

г) вплив на ландшафт, ґрунти та біорізноманіття;

д) управління відходами;

е) використання сировинних та ресурсних матеріалів.

Вплив планованої діяльності на навколишнє середовище, що виявляється у виділенні в атмосферне повітря забруднюючих речовин від двигунів внутрішнього згорання гірничої техніки мінімальний та не призведе до зміни кліматичних умов.

Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються.

Вплив на водне середовище – це порушення гідрогеологічного режиму підземних вод в зв’язку з утворенням кар’єрної виїмки. Радіус депресійної кривої, сформованої внаслідок відкачки кар’єрних вод на кінець промислового видобутку титанових руд та піску будівельного, становитиме 1023,0 м. Вона не досягне околиць найближче розташованих населених пунктів, а тому не спричинить негативного впливу на режим підземних вод в шахтних колодязях.

Скид кар’єрних вод здійснюється по водовідвідній (дренажній) канаві в зумпф забійної установки або водовідстійники, де після очистки вода попадає у оборотну систему гірничо-збагачувального комплексу.

Витрата води:

– на господарсько-побутові потреби – вода привізна з фільтрувальної станції смт. Іршанськ. Питна вода  повинна  відповідати  ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної,  призначеної для споживання людиною».

– на виробничі потреби – використовується відстояна оборотна вода, що свідчить про раціональне використання води.

Земельна ділянка розташована за межами населених пунктів практично повністю вкрита лісовою рослинністю та з трьох сторін обмежується землями, які знаходяться в користуванні АТ «ОГХК».

Планована територія вкрита експлуатаційними лісами, які, відповідно до Порядку поділу лісів на групи, віднесення їх до категорій захисту та виділення особливо захисних земельних ділянок лісового фонду, затвердженого постановою КМУ 27.07.1995 № 557 (діяв до 16.05.2007), відносились до II групи лісів. Деревостан на земельній ділянці площею 170,0000 га здебільше представлений поширеними в українських лісах породами дерев, а саме: сосною звичайною, дубом звичайним та грабом звичайним.

Відповідно до Порядку визначення втрат лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню, за Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.199, будуть обраховані втрати та відшкодування в процесі виконання Проекту землеустрою після затвердження ДПТ для кар’єру з видобутку титанових руд на Юрській ділянці Межирічного родовища.

Землі, за рахунок яких формується земельна ділянка, перебувають у державній власності (4.2. Землі державної власності) і знаходяться в постійному користуванні ДП “Коростенське ЛМГ”.

Грунтовий покрив ділянки проектування характеризується поширенням типових для Поліської зони України дерново-підзолистих грунтів різноманітного ступеня оглеєння  з низьким вмістом органічної речовини і фізичної глини, гумусовий прошарок яких відповідно до ГОСТ 17.5.1. 03-86 є малопридатними за фізичними властивостями і хімічно складний для цілей біологічної рекультивації.

Тому всі грунти під час розробки будуть зняті з площі 170,0000 га і використані для технічної рекультивації, яка  є однією з ланок технологічного процесу видобувних робіт. Технічна рекультивація кар’єрного поля здійснюється шляхом розрівнювання всередині кар’єрних відвалів розкривних порід за допомогою екскаватора типу драглайн із засипанням виїмок і подальшим плануванням поверхні бульдозерами.

Після закінчення експлуатації родовища територія підлягає рекультивації.  Проектом передбачається відтворення лісових угідь та організацію штучних водойм.на площі 170,0000 га. Роботи по відновленню лісів та догляду за ними будуть виконувати  місцеві держлісгоспи після повного завершення технічної рекультивації.

Внаслідок розробки родовища відбудеться значний вплив та антропогенне навантаження на ландшафт, а тому на флору та фауну району робіт. В процесі будівництва та експлуатації об’єктів проектування вплив на рослинний покрив та тваринний світ буде виявлятися в пошкодженні та частковому знищенні рослинності транспортними засобами. Вирубка лісу буде проведена на площі 170,0000 га.

Після рекультивації  рослинний покрив буде через деякий час відновлений, а  видовий склад тварин не зменшиться  внаслідок міграції з сусідніх лісових масивів.

Ділянка, що розглядається, не відноситься до земель водного фонду, прибережно-захисних смуг, територій історико-культурного, природо-заповідного, рекреаційного чи оздоровчого призначення. Територія ДПТ також не межує з територіями, що мають природоохоронний статус.

Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин та тварин в межах проектування відсутні. Значних і незворотних змін в екосистемі дослідженої території в результаті будівництва/експлуатації об’єкта планової діяльності не прогнозується. Наземних, водних і повітряних шляхів міграції тварин на території не помічено.

Негативних впливів на водне середовище, порушення гідродинамічного режиму, виснаження поверхневих та підземних водних ресурсів, надходження у водне середовище забруднюючих речовин не відбуватиметься.

Транскордонний вплив відсутній.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності згідно затверджених запасів титанових руд в межах  Юрської ділянки,  виконаний на підставі діючих кондицій, затверджених протоколом ДКЗ СРСР № 85 від 14.01.1959 р. з коригуванням щодо параметру мінімального промислового вмісту ільменіту відповідно до сучасних економічних умов.

Вибір майданчика будівництва проведено з урахуванням варіантів та техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку регіону.

Також розглянуто альтернативні варіанти щодо технічного та технологічного забезпечення об’єкту будівництва та територіального розміщення об’єкту планової діяльності.

Враховуючи конкретні гірничотехнічні умови Межирічного родовища, багаторічний досвід експлуатації кар’єрів Іршанського ГЗК за діючими робочими проектами, прийнята безтранспортна система розробки із кратною перевалкою розкривних порід у вироблений кар’єрами простір та гідротранспортом титанових руд на фабрику первинного збагачення.

Досвід використання названої системи із застосуванням засобів гідромеханізації на кар’єрах Іршинського ГЗК показав, що дана система є найбільш прийнятною в умовах значної обводненості родовищ та невитриманості геологічних параметрів розсипів, у випадках значних змін товщі розкривних порід та покладів корисної копалини на відносно невеликих площах.

Вищеназвана система має ряд переваг перед системами, які раніше застосовувались на комбінаті (дражною, транспортною із застосуванням стрічкових конвеєрів), за наступними факторами:

 • достатньо висока повнота виїмки ільменіту із надр;
 • простота організації розкривних та видобувних робіт, із системою транспорту практично незалежною від погодних умов;
 • додаткова дезінтеграція продуктивних «пісків» під час розмиву їх гідромоніторами та при транспортуванні пульпи по трубопроводу на фабрику збагачення;
 • спрощення процесу гірничотехнічної рекультивації порушених гірничими роботами земель за рахунок укладки розкривних порід у вироблений кар’єрами простір, що дозволяє скоротити обсяги робіт з рекультивації.

При цьому названа система має певні недоліки, основними серед яких є:

 • значна енергоємність технології за рахунок введення у технологічну схему гірничотранспортного обладнання (екскаватор ЭШ-10/60) та використання у якості забійних та перекачних установок із потужними електродвигунами (630¸1000 кВт), особливо при значних відстанях транспортування пульпи продуктивних «пісків» на фабрику збагачення;
 • складна та громіздка система оборотного водозабезпечення та розміщення відходів збагачення, що потребує значних площ під хвостосховища та об’ємів води для очищення останньої.

При застосуванні даної системи розробки переважають позитивні фактори, у зв’язку із чим вона має широке розповсюдження при розробці розсипних родовищ взагалі, та безпосередньо на кар’єрах Іршанської групи ільменітових родовищ і Межирічного родовища.

У разі незатвердження документа державного планування, а саме ДПТ, та відмова від реалізації будівництва об’єкту, що проектується, призведе до погіршення розвитку економіки Житомирської області та України загалом, а також зменшення кількості робочих місць в даному регіоні. За даним варіантом подальший стабільний розвиток району та, зокрема, філії «ІГЗК», є, очевидно, проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення економічної ситуації для Хорошівського району, зокрема, смт. Іршанськ.

 6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє середовище в період будівництва та функціонування кар’єру з видобутку титанових руд на Юрській ділянці Межирічного родовища, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Основним критерієм стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність до державних будівельних норм, санітарних норм і правил  України,  законодавства  у  сфері  охорони  навколишнього  природного середовища.

Основні методи під час виконання стратегічної екологічної оцінки:

 1. аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації, а саме:
 2. вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
 3. розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
 4. оцінити можливі зміни в природних та антропогенних екосистемах;
 5. проаналізувати склад ґрунтів, рівні залягання підземних вод, виявити особливості гідрогеологічних умов майданчика за результатами інженерно-геологічних вишукувань.
 6. консультації з громадськістю щодо екологічних завдань;
 7. розгляд сценарію антропогенних катастроф або руйнувань і способів ліквідації їх наслідків;
 8. ознайомлення осіб, які приймають рішення, з можливими наслідками здійснення запланованої діяльності;
 9. отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації;
 10. проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

7)  Заходи,  які  передбачається  розглянути  для  запобігання,  зменшення  та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Зважаючи на державну політику в галузі ресурсозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об’єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екологічні та енергозберігаючі технології та матеріали, тощо.

Проектні рішення прийняті з урахуванням чинників, у тому  числі:

а)   рекультивація порушених земель;

б) забезпечення нормативних концентрацій шкідливих речовин в атмосферу під час роботи механізмів і автотранспорту в кар’єрі;

в)   відновлення водного режиму по всій території розробки родовища;

г)   відновлення ландшафту та лісових насаджень району робіт.

Даний розділ  передбачає ряд заходів, що забезпечують запобіганню негативному впливу розробки  на навколишнє природне та соціальне середовище:

– ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;

– планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон;

– охоронні заходи – моніторинг території зони впливу планової діяльності.

При виконанні проекту на  розробку родовища будуть враховані інтереси місцевих і державних організацій, як-от:

–  розробка родовища в контурах розвіданих і затверджених запасів;

–  компенсація відчужених під розробку кар’єру земель;

–  рекультивація та передача порушених земель землевласнику.

Окрім того, потрібно оцінити обмеження будівництва об’єкта за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища. Буде проведена економічна оцінка збитків і відшкодування за рахунок Іршанського ГЗК.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України  «Про стратегічну екологічну оцінку», методичним  рекомендаціям  із здійснення  стратегічної  екологічної  оцінки  документів  державного  планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України N 296 від 10.08.2018.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею 170,0000 га, розташованої за межами населеного пункту на території  Хорошівського району Житомирської області для розміщення кар’єру АТ «ОГХК» по видобутку титанових руд Юрській ділянці Межирічного родовища» подаються протягом 15 діб з дня її оприлюднення до Хорошівської ОДА  за юридичною адресою:

Вул. Героїв України, 6, смт. Хорошів, Житомирська область, 12100, код ЕДРПОУ 13577037, конт. тел. 04145-31240, 04145-32237.


Схожі новини

Залишити відповідь