Головне меню

Приймаються зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки земельної ділянки, розташованої за межами населеного пункту с. Поромівка, для розміщення цеху з обробки декоративного каменю

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га, розташованої за межами населеного пункту с. Поромівка, вул. Шевченка 2в, 2д, 2е Хорошівського району Житомирської області, для розміщення цеху з обробки декоративного каменю. 

Замовник СЕО та виконавець.

Замовником проекту містобудівної документації є Хорошівська районна державна адміністрація Житомирської області

12100 Житомирська обл., смт. Хорошів,  вул. Героїв України, 6

Код ЄДРПОУ 04053631

тел.  04145 31245, 04145  31137

Виконавець – Приватне підприємство ПВФ  „Територія комфорту Д.О.М.” 10020, м. Житомир, вул. Михайла Грушевського, 36                 

Код ЄДРПОУ 336495152,

Вид та основні цілі ДПТ

Детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га, розташованої за межами населеного пункту с. Поромівка, вул. Шевченка 2в, 2д, 2е Хорошівського району Житомирської області, для розміщення цеху з обробки декоративного каменю  розробляється на підставі розпорядження голови райдержадміністрації від  02.05.2019 р. № 98.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту для розміщення цеху з обробки декоративного каменю в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно   п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

При розроблені детального плану враховуються Схема планування території Житомирської області, Схема проекту районного планування Хорошівського району, проектна документація, інформація земельного кадастру, Розпорядження голови районної державної адміністрації від 02.05.2019 р. № 98  «Про розроблення детального плану території  земельної ділянки, розташованої за межами населеного пункту  с. Поромівка ,Хорошівського району Житомирської області ».

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів);

Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території. На території, яка охоплюється детальним планом, планується розташувати цех по обробці декоративного каменю , розташований за межами населеного пункту  с. Поромівка Хорошівського району Житомирської області.

Детальним планом території визначено місце розташування та основні техніко-економічні показники виробничого об’єкту ТОВ “УМБЕРГО  ЕЛБЕГ”  – для розміщення цеху з обробки декоративного каменю :

Основні техніко – економічні показники

1. Територія в межах проекту – 5,25 га,

в т.ч.: Територія для розміщення цеху з обробки декоративного каменю – 1,60 га;

Середня потужність – 2393 м2/рік по розпилу, 1200 м2/рік по поліруванню.

5. Вулиці, дороги, проїзди, площі, автомобільні стоянки – 9968,6 м2.

6. Площа забудови – 878 м2.

Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення– на оточуючих територіях, виробнича та сільськогосподарська діяльність відсутня, житлова забудова, в межах санітарно-захисної зони, також відсутня.

б) для територій з природоохоронним статусом– Прибережно-захисні смуги річок та ставків знаходиться за межами СЗЗ проектованого об’єкту;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення– відсутні;

Визначення основних екологічних проблем:

1) Атмосферне повітря:

– забруднення атмосферного повітря автотранспортом;

– вплив на стан повітря виробничої діяльності ТОВ “УМБЕРГО ЕЛБЕГ”.

2) Водні ресурси:

Забруднення підземних вод унеможливлюється, оскільки територія обладнуєтьсяі очисними спорудами для механічної очистки стічних вод.

Приток води на виробничу територію може здійснюватись лише за рахунок атмосферних опадів, які в подальшому скидаються в зумф і випаровуються.

Господарсько-побутові та виробничі стоки самопливною системою відводяться на проектуємі малі очисні споруди: септик та колодязь-накопичувач очищених стоків.

Виробнича діяльність об’єкту господарювання не порушує роботу водних об’єктів, так як такі відсутні на даній території.

3) Земельні ресурси:

В процесі діяльності виробництва вплив на структуру ґрунтів та ландшафт  відсутній.

4) Здоров’я населення:

Негативного впливу на соціальне середовище  реалізація проекту не має.

Погіршення умов життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я при реалізації проекту будівництва об’єкту не відбудеться.

Поблизу цеху відсутні об’єкти соціально-побутового, спортивно-оздоровчого, курортного та рекреаційного призначення.

Відстань між виробничими будівлями і житловою  забудовою перевищує величину санітарно-захисної зони.

Все вищевказане дає можливість оцінити позитивне вплив об’єкту на соціальне середовище.

Виправдані  альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Альтернатива відсутня. Якщо документ державного планування не буде затверджено, це створить умови для невиконання Програми зайнятості населення, зменшення випуску товарів для будівництва (оздоблювального декоративного каменю та буту).

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Перевірка матеріалів Детального плану території, розділу «Охорона навколишнього природного середовища», на відповідність діючим нормативно-правовим документам у цій галузі;

Метод аналізу – для узагальнення сучасного стану та напрямків удосконалення методів оцінки впливу на атмосферне повітря газів та пилу, утворених внаслідок роботи цеху по обробці декоративного каменю;

Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Для   розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:  доповіді про стан довкілля,  статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля,  оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єкту, які можуть мати значний вплив на довкілля, пропозиції щодо зміни  існуючого функціонального використання території.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Технологія оброблення каменю передбачає, що всі процеси здійснюються при постійному водяному зрошенні, що повністю виключає виділення неорганічного пилу.

При визначенні сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту Детального плану території, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем,  а  саме:

Табл.1

Цілі охорони довкілля  відносно виявлених екологічних проблем

Сфери охорони довкілля Основні виявлені проблеми пов’язані з проектом ПДД Стратегічні цілі інших актів законодавства, які мають відношення  до виявлених проблем
Атмосферне повітря -шкідливі викиди при обробленні каменю;           – виділення шкідливих газів під час роботи автотранспорту  Зменшення техногенного навантаження на атмосферне повітря, а саме:    в робочому проекті передбачити комплекс заходів на забезпечення чистоти атмосферного повітря в приземному  шарі на границі  СЗЗ шляхом водяного  зрошення процесів обробки.   Контроль за технічним станом обладнання і техніки. При роботі машин і механізмів під двигуни будуть встановлюватися піддони з метою запобігання потрапляння мастила в грунт. Локалізація впливу на грунт при випадкових проливаннях нафтопродуктів передбачається шляхом посипання плям бактеріологічними препаратами.
Водні ресурси  Вплив на стан ґрунтових вод    Забруднення підземних вод унеможливлюється, оскільки територія обладнуєтьсяі очисними спорудами для механічної очистки стічних вод. Приток води в кар’єр може здійснюватись лише за рахунок атмосферних опадів, які в подальшому скидаються в зумф і випаровуються.
Земельні ресурси Вплив на структуру грунтів та ландшафт В процесі діяльності виробництва вплив на структуру грунтів та ландшафт   відсутній.
 Здоров’я населення Не впливає    

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пунктом 4 ст.№2 ЗУ “Про регулювання містобудівної діяльності” встановлено: містобудівна документація підлягає стратегічній екологічній оцінці в порядку, встановленому ЗУ “Про стратегічну екологічну оцінку”. Розділ “Охорона навколишнього природного середовища”, що розробляється у складі проекту містобудівної документації, одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, який має відповідати вимогам ЗУ “Про стратегічну екологічну оцінку”.  

Сфера дії ЗУ  “Про стратегічну екологічну оцінку”, згідно п.1 ст.№2 Закону поширюється тільки на обєкти, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Одночасно, процедуру оцінки впливу на довкілля регулює ЗУ “Про оцінки впливу на довкілля”, статтею №3 якого, визначено вичерпний перелік об’єктів та видів планової діяльності, які підлягають обов’язковій оцінці впливу на довкілля.   

Рішення про проведення СЕО приймає орган виконавчої влади, який є відповідальним за розроблення документів державного планування та здійснює загальне керівництво і контроль за їх виконанням.

Враховучи вищевказане,  визначаємо, що проект «Детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га, розташованої за межами населеного пункту с. Поромівка, вул. Шевченка 2в, 2д, 2е Хорошівського району Житомирської області, для розміщення цеху з обробки декоративного каменю»  є містобудівною документаціє місцевого рівня, що підлягає громадському обговоренню та затвердженню Хорошівською районною державною адміністрацією Житомирської області .

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання.

– Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції:

Хорошівська РДА  за юридичною адресою:

вул. Героїв України, 6, смт. Хорошів, Житомирська область, 12100,

код ЕДРПОУ 13577037,

конт. тел. 04145-31240, 04145-32237.

е-mail: admin_vv@ukr.net 

– Строки їх подання:

Зауваження  та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки « Детального  плану території земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га, розташованої за межами населеного пункту с. Поромівка, вул. Шевченка 2в, 2д, 2е Хорошівського району Житомирської області, для розміщення цеху з обробки декоративного каменю», надаються  протягом 15 днів з дня її оприлюднення.


Схожі новини

Залишити відповідь